Salgsbetingelser

Nedenfor finner du våre salgsbetingelser. Har du flere spørsmål rundt dine rettigheter og lovverk rundt kjøp anbefaler vi deg å ta en titt på Forbrukerportalen.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.grunnan.hagia.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.grunnan.hagia.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.
Alt. 1: For å kunne handle på www.grunnan.hagia.no må du ha fylt 18 år.
Alt. 2 : Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i
forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.
Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende.

1. Parter

Selger er: Hagia Grunnan, Husbyfaret 6, 7505 STJØRDAL, med orgnr: 934 566 823 Tlf: 74 83 42 00, E-post: hagia.grunnan@hagia.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg via e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Merverdiavgiften vil bli fjernet under effektueringen av ordren.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav. bank- eller kredittkort. Faktura/kredittkjøp innvilges til selskaper og offentlige institusjoner mot rekvisita.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150,-, for å dekke våre utlegg. Porto og returporto kommer i tillegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år.
Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12 % per år.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg.
Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter eller datamaskinprogrammer når forseglingen på produktet er brutt.
Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server.
Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på hagia.grunnan@hagia.no eller 74 83 42 00

12. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

14. Salgsforbehold

Hagia tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider og i våre butikker.

Retur & reklamasjon
Når du har kjøpt en vare nettbutikken har du samme rettigheter som om du kjøpte den i et av våre butikker.
Kjøp i nettbutikken kan sendes i retur innen 14 dager fra du mottok varene ved bruk av angrefristen. Hvis du angrer på kjøpet, koster det deg bare returfrakten. Varene må være ubrukte, eventuelle merkelapper skal henge på og originalemballasjen skal medfølge. Ta gjerne en titt på Forbukerrådets sider hvor du finner mer utfyllende informasjon om lover og regler knyttet til dette
Alle reklamasjoner, bytter eller returer kan også gjøres i våre varehus . Husk bare å ta med deg ordrebekreftelsen.

Ønsker du å sende varen tilbake gjøres dette til:
Hagia Grunnan
Husbyfaret 6
7505 STJØRDAL

Sendinger til oss bør sendes som registrert sending (servicepakke/norgespakke) slik at den kan spores. I tillegg vil den også være forsikret.

Reklamasjoner
Er det feil på varene, eller vi har sendt deg feil varer, sender vi deg nye varer uten ekstra omkostninger. Vil du reklamere på en vare, har du krav på å få dekket ekstra fraktkostnader når reklamasjonen godkjennes. Husk å føre opp kontonummer slik at vi kan tilbakeføre fraktkostnaden din.

Bytte
Hvis du ønsker å bytte en vare, betaler du returporto og vi sender ny vare fraktfritt til deg. Husk å skrive ned evt. størrelse du ønsker å bytte til.
Såkalte ‘kroppsnære plagg’ er underlagt særskilte bestemmelser for bytte. Undertøy byttes ikke. Andre kroppsnære plagg som sykkelshorts, løpeshorts, tights og superundertøy (benklær) kan bare byttes hvis det er ubrukt. Reglene gjelder både for netthandel og i varehusene. Slik går du fram
Det enkleste er å henvende deg til en av våre butikker med varene i originalemballasje og ta med kvitteringen.
Her er oversikt over varehusene.
Ønsker du å sende varene tilbake til nettbutikken finner du adressen over. Har du hentet varen i et av våre varehus må du henvende deg til samme varehus ved bytting eller reklamasjon.

  • Ubrukte varer i originalemballasje, kroppsnære plagg i ubrutt emballasje
  • Utfyllt angrefrist- eller reklamasjonskjema
  • Utskrift av ordrebekreftelse
  • Retur ved feilsendinger, reklamasjon og bytte betales av Hagia
  • Retur ved angrefrist betales av kunden.
  • Vi refunderer fraktkostnader når kunden har krav på det

I de tilfeller ordre som er bestilt ikke blir hentet på Posten, blir kunden fakturert for utsendelsesporto, returporto og 150 kroner i administrasjonsgebyr.

Link til returskjema